Hvordan komme i gang?

Fra idé til hage

Fra idé til hage

Deres skolehage = deres prosess

Det hadde vært veldig enkelt om man kunne følge en universell oppskrift på hvordan å etablere og drifte en perfekt skolehage. Men slik fungerer ikke verden, heldigvis.

Hver skolehage må tilpasses til den lokale konteksten på hver skole, og vokse fram organisk over tid. Det første etableringsåret vil være et ganske annerledes år enn de påfølgende, noe som kan være lurt å ha i mente.

Det er også lurt å ha tenkt igjennom hvilket ambisjonsnivå dere ønsker å legge dere på i skolehagen, for å ha en felles forventning om dette. Både arealstørrelse, tidsbruk og økonomiske muskler bør avklares. Det helt enkle er like bra som det mer avanserte

Hvordan komme i gang på 1, 2, 3

For å få et raskt overblikk over etableringsprosessen finner du her to korte sjekklister for hvordan å sette i gang. Sjekklistene er satt opp steg for steg, men dette er prosesser som går fram og tilbake, og som hopper mellom det organisatoriske og mer praktiske.

Hver hage er unik, og det er etableringsprosessen også. Planleggingen kan starte flere år i forkant av den fysiske etableringen, men planleggingen og etableringen kan også pågå samtidig. Listene er komprimerte og kun veiledende, og prosessen kan selvsagt være både mer komplisert eller også enklere enn det vi skisserer.

Sjekkliste for organisering og planlegging

 • Få skoleledelsen med på skolehageprosjektet, og be om å få avsatt midler og tid til skolehageetablering og drift.
 • Snakk med lærere, ledelse og FAU om skolehage på deres skole. Arranger møter og rekrutter medlemmer til en skolehagegruppe blant de ansatte på skolen. Involver FAU.
 • Bestem dere for rollefordeling innad i gruppa.
 • Sett opp møteplan for gruppa for inneværende semester (f.eks. hver uke på onsdager kl. 14.30). Det er ikke sikkert dette fungerer for dere, men det er verdt et forsøk.
 • Lag Teams-gruppe/Facebook-gruppe eller en annen måte å kommunisere på for skolehagegruppa for å sikre god informasjonsflyt.
 • Finn ut av hva de overordnede målsetningene, eller visjonen for deres skolehage skal være.
 • Skisser ut en kort prosjektbeskrivelse med utgangspunkt i kartleggingsverktøyet her.---
 • Om skolehage er umulig på skolens område eller naboarealer kan kanskje et gårdssamarbeid eller samarbeid med en annen skolehage være et alternativ?
 • Kartlegg gode kontaktpersoner i nærmiljøet som dere kan ha bruk for å kontakte. F.eks. foreldre, lokale bønder, velvillige politikere, lokalavisa m.m.
 • Søk midler der det er mulig!
 • Lag en Instagram-konto, inviter lokalavisa. Spre informasjon om skolehagen!
 • Søk opp andres årshjul med oversikt over undervisningsaktiviteter i hagen for hvert trinn. Passer dette deres planer, kan det videreutvikles eller endres til deres ønsker og mål?

Sjekkliste for fysisk etablering av skolehagen

 • Bestem hvor skolehagen skal være på skolens område. Husk å ta hensyn til hvor dere kan hente vann fra, og om dere trenger strømpunkt i nærheten.
 • Hvem eier skolens eiendom/område? Sjekk på den offentlige plantegningen over skolegården at området dere planlegger å bruke er egnet. Se opp for vann- og strømrør hvis dere skal dyrke rett i jorda, for eksempel. www.geomatikk.no er et godt sted å begynne.
 • Tegn opp et plankart over skolehagen og bestem dere for hvilke elementer dere vil ha med (f.eks. utekjøkken, drivhus m.m.).
 • Kartlegg hvilke ressurser dere har i skolegården og nærmiljøet som er naturlig å bruke inn i skolehagen (f. eks. stein, trestokker, flis, hestemøkk fra ridesenteret osv.).
 • Ta kontakt med teknisk avdeling i kommunen, og få godkjennelse til å gjennomføre planene (dette høres lett ut, men kan ta tid, så lurt å sette av godt med tid).
 • Lag en god etableringsplan for den fysiske hagen med informasjon om hva som skal gjøres når. Legg også inn sosiale sammenkomster som dugnader, høstfester osv.
 • Bestill inn nødvendige materialer til skolehagen i god tid, f.eks. kompostbinger, jord, gjerder m.m.
 • Følg etableringsplanen og start etableringen av skolehagen deres.

En felles visjon for skolehagen

Det kan være lurt å reflektere sammen i startfasen av prosjektet rundt hva dere egentlig vil med skolehagen. Skal skolehagen være for noen få utvalgte klasser, for eksempel mat- og helseklassene? Eller skal hele skolen og nærmiljøet inkluderes? Skal hagen være det bærekraftige navet som resten av skolehverdagen kretser rundt, med årstidsfester, og høstmarkedet som selvsagte høydepunkter?

Hvor ambisiøse vil dere være? Hva drømmer dere om? Hva slags verdier skal skolehagen skape?

Visjonen skal gi dere alle en felles retning å jobbe mot. Ved å sammen komme fram til en felles visjon vil tilhørigheten og forankringen til prosjektet styrkes. Visjonen trenger ikke å være lenger enn et par setninger. Den skal helst være kort, konsis, og lett for alle å forstå.

Vil du se alle undervisningsressursene våre?

Gå til Ressursbiblioteket